Requests: pothole

 • 1700-1708 Wells Street Ann Arbor, Michigan
  · Báo cáo bởi Eric I. · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 348–698 E Ann St Ann Arbor 48104, United States
  · Báo cáo bởi ms · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • ms (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 2

  Bình chọn

  321 N Main St Ann Arbor, MI, 48104, USA
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 2300 Washtenaw Ave Ann Arbor, MI, 48104, USA
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Ann Arbor Plastic Surgery (Người dùng đã đăng ký)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 1421-1545 Washtenaw Ave Ann Arbor, MI, 48104, USA
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 879-899 E Washington St Ann Arbor, MI, 48104, USA
  · Báo cáo bởi Paul McCarthy · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 2285 W Liberty St Ann Arbor 48103, United States
  · Báo cáo bởi Meg Crawley · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 848 Tappan Ave Ann Arbor, MI 48104, USA
  · Báo cáo bởi Hpdorf · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 3401-3407 Yellowstone Dr Ann Arbor, MI, 48105, USA
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Maggie883 (Người dùng đã đăng ký)

 • 1159 Pomona Rd Ann Arbor 48103, United States
  · Báo cáo bởi Kevin · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)