Requests: pothole

 • 1

  Bình chọn

  2223 Church St OAKLAND 94605
  · Báo cáo bởi City of Oakland · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 4

  Bình chọn

  6662 International Blvd Oakland, CA, 94621, USA
  · Báo cáo bởi Alejandro · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 2

  Bình chọn

  2356 Church St Oakland 94605, United States
  · Báo cáo bởi Baychick · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 4

  Bình chọn

  Church St & Krause Ave Oakland, CA, 94605, USA
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Amy Saucier (Người dùng đã đăng ký)

 • 2

  Bình chọn

  55th Av & Foothill Blvd
  · Báo cáo bởi City of Oakland · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 4

  Bình chọn

  2551 62nd Ave Oakland, CA, 94605, USA
  · Báo cáo bởi jamir · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 1

  Bình chọn

  6800-6848 Arthur St Oakland, CA, 94605, USA
  · Báo cáo bởi jdavis · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 2

  Bình chọn

  6800 Arthur St Oakland, CA, 94605, USA
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 1

  Bình chọn

  64th Av & Arthur St
  · Báo cáo bởi City of Oakland · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

 • 2

  Bình chọn

  2641 64th Ave Oakland 94605, United States
  · Báo cáo bởi E · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center
  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)