Yêu cầu: pothole

 • 4

  Bình chọn

  Crane Ave Pittsburgh, PA 15216
  · Báo cáo bởi Greg Motz · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 2

  Bình chọn

  1355 Methyl St Pittsburgh, PA 15216
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  2325 Candace St Pittsburgh, PA 15216, USA
  · Báo cáo bởi Dakin Burgess · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  1376 Goldstrom Ave Pittsburgh, PA 15216
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  760 Hampshire Ave Pittsburgh, PA 15216
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  2014 Crosby Ave Pittsburgh, PA 15216
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ