Investigate Water in Basement Đã lưu trữ

8890 Marlowe St Detroit, MI, 48228, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10402885

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

72 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

72793

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Dirty Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. Yes
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. Yes
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Yes
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 25 Tháng sáu, 2021 12:00
Hỏi. Is the Customer on the HDTAP List (Check the HDTAP Eligible list provided)
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. No
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. Yes
Hỏi. Additional Information
Đáp. Small items and freezer got damaged in the flood.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.