Investigate Water in Basement Đã lưu trữ

8915 Memorial Ave Detroit, MI, 48228, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10642513

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

82669

Mô tả

Flooding in basement

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Dirty Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. No
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. No
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Yes
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 25 Tháng sáu, 2021 12:00
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. No
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. Yes
Hỏi. Additional Information
Đáp. Flooding destroyed cabinets, pantry, washer, and dryer.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.