This is an unaffiliated request

Tag on power pole Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1888

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

845 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, graffiti

Mô tả

Same pole as has incomplete sidewalk repair around it


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.