This is an unaffiliated request

Big Potholes at corner Đã lưu trữ

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2507 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

They tried to fix this with a poor paving job, but it just looks bad and drives worse.


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.