This is an unaffiliated request

(pothole) Broadway bumps by MIT Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2280

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3568 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, homeless, sidewalk

Mô tả

The road that runs past the Marriot in Kendall Square is an embarassment to our community.Prominent people from all over the world come to visit and the roads and sidewalks, full of loose stones, look like some poor country.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.