This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2337

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

504 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

When i called 311 they asked how big "the pothole" was. I said Pothole singular how about POTHOLES plural. There are a ton of them. You can't dodge them because there are so many and they are all about 3ft across and 8 inches deep. Is the city going to pay for my new tire? Or my new axle?


1 Bình luận

  • Đã đóng City Staff (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.