This is an unaffiliated request

(pothole) Warwick road mess Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2483

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

932 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic

Mô tả

There are several on the southbound side of this road that make the ride down with opposing traffic a treacherous one.


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.