This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2500

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

590 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

pothole at intersection of bedford and willow have to make sure i avoid it when i am turning left from bedofrd onto willow


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.