This is an unaffiliated request

(pothole) Series of potholes, eastbound gutter Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2612

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2757 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, homeless, bike concern

Mô tả

On bike or in car, pay attention through here.

There are several ruts and potholes together. There's a narrow path through, otherwise bumpy at best.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.