This is an unaffiliated request

(pothole) Route 4 North Right Turn Lane to Shawsheen Rd Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2628

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

865 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Pothole is on the right side of the right turn lane as your turn from Route 4 (Great Road) to Shawsheen Road in Bedford.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.