This is an unaffiliated request

(pothole) End of the Mass Ave Bridge Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2717

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1070 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic, bridge

Mô tả

Huge pothole at the end of the Mass Ave bridge heading into Boston - dangerous for cyclists, as they have to move into traffic to avoid it and it comes up suddenly.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.