This is an unaffiliated request

(pothole) Beacham St Chelsea/Everett Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2755

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

771 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, signs

Mô tả

Jeep Adventure Sports could have their next 4x4 off road event on this street. A few weeks back someone puts sign in each hole saying something like "fix this 'bleeping' hole", didn't seem to help though....


1 Bình luận

  • Đã đóng Administrator (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.