This is an unaffiliated request

(pothole) Middle of intersection of 16 and Fresh Pond Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2800

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1509 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

If you're headed toward Alewife on Fresh Pond, avoid the left lane. you'll be swallowed by this mid-interesction beauty


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.