Illegal Dumping in Road Đã lưu trữ

3201-3299 Glendale Ave Menlo Park, CA 94025, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3799093

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping in Road

Đã xem:

122 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

3789388

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Loose Debris (e.g. litter, food waste, yard waste, boxes, bags)
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. Yes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.