This is an unaffiliated request

Street Light Out Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

38

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1879 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Được sao lại bởi:

3868648

Mô tả

Only street light on this block is out.
Makes the street very dark.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.