This is an unaffiliated request

Broken Glass Đã lưu trữ

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3827

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

641 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

There is broken glass all over the walking path, especially in the SW corner by the pool


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.