This is an unaffiliated request

graffiti Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

622

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

249 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, graffiti

Mô tả

marker tag on dumpster between City Hall and Fire Station


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.