This is an unaffiliated request

Graffiti on the street sign Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

649

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

524 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, graffiti

Mô tả

There is graffiti on a street sign in the middle of Castro Valley Blvd


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.