This is an unaffiliated request

Pothole Đã lưu trữ

Người báo cáo

ID Vấn đề:

674

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1565 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Large pothole on eastern side of Wallace Street, just south of Chapel.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.