Illegal Dumping in Road Đã lưu trữ

170 Berkshire Ave Redwood City, CA 94063, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7189052

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping in Road

Đã xem:

72 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

7200022, 7189053

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Furniture, Mattress/Box Spring
Hỏi. Did the items enter a storm drain or creek?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.