Investigate Water Main Break Đã lưu trữ

570 Clairpointe St Detroit, MI, 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8082546

Danh mục:

Investigate Water Main Break

Đã xem:

53 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

19062

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the water coming up at?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is there water standing in the street?
Đáp. Yes
Hỏi. Are there any Cones, Barricades, Signs or other indication that the Water Department is aware of the issue?
Đáp. No
Hỏi. What is the nearest address to the water main break, or the street name?
Đáp. 570 Clairpointe Woods
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the break between?
Đáp. Frude
Hỏi. Additional Information
Đáp. Water coming up from sewages during rain

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.