Giới thiệu về Vấn đề Riêng tư

SeeClickFix nỗ lực đem lại sự minh bạch ở mức nhiều nhất có thể, nhưng trong những trường hợp có yêu cầu của luật pháp, hoặc một vấn đề được báo cáo trong phạm vi tài sản riêng, thì vấn đề đó sẽ không được hiển thị công khai.

Ai Có thể Xem Một Vấn đề Riêng tư?

Khả năng xem một Vấn đề Riêng tư chỉ dành cho cá nhân đã báo cáo vấn đề và tổ chức chịu trách nhiệm xử lý vấn đề.

Kết quả Mong đợi

Chúng tôi đã thông báo cho tổ chức chịu trách nhiệm về vấn đề này, họ sẽ có thể cho người báo cáo vấn đề biết tình hình cập nhật thông qua việc bình luận và cập nhật vấn đề.

Bạn có Câu hỏi?

Liên hệ với chúng tôi: contact@seeclickfix.com