For the nearest free swimming pools, please call 311 or visit the NYC Parks Dept. website at http://www.nycgovparks.org/programs/aquatics

Vui lòng đăng nhập để đăng một câu trả lời.