Yes, you are allowed to trim the branches to the property line only

Vui lòng đăng nhập để đăng một câu trả lời.