Jersey City, NJ Wrenchbot

Xếp hạng: Khôn ngoan Điểm thưởng Công dân: 50
  • Ái chà! Người dùng này vẫn chưa thông báo vấn đề nào cả.