Tom Bridge

Xếp hạng: Siêu anh hùng Kỹ thuật số Điểm thưởng Công dân: 1.515
 • Illegal Dumping Đã lưu trữ
  4048-4098 18th St Ne Washington, DC 20018, USA - Brookland
 • Dead Animal Pickup Đã lưu trữ
  1820-1998 Monroe St Ne Washington, DC 20018, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  610-616 Rhode Island Ave Ne Washington, DC 20002, USA - Eckington
 • Pothole Đã lưu trữ
  1430-1498 Monroe St Ne Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Sidewalk Repair Được thừa nhận
  1229 Jackson St Ne Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Sidewalk Repair Được thừa nhận
  1227 Jackson Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Sign Replacement Đã lưu trữ
  1532-1598 Monroe Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Illegal Posters Đã lưu trữ
  1614-1616 Monroe Street Northeast Washington, DC 20018, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  3223 10th Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  1619-1699 Irving Street Northeast Washington, DC 20018, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  3000 Tilden Street Northwest Washington, DC 20008, USA - Cleveland Park
 • Pothole Đã lưu trữ
  3401-3499 10th Street Northeast Washington, DC 20002, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  3303-3399 10th Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  1430-1498 Monroe Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  1310 Monroe Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  1244 Monroe Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  1301-1327 6th Street Northeast Washington, DC 20002, USA - Brentwood
 • Sidewalk Repair Được thừa nhận
  1227 Jackson Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Brookland
  Would prevent ADA use of sidewalk
 • Sidewalk Repair Được thừa nhận
  1354-1398 Taylor Street Northeast Washington, DC 20017, USA - Catholic University-Brookland
 • Pothole Đã lưu trữ
  300-304 K Street Northeast Washington, DC 20002, USA - Capitol Hill