Jsmekal

Xếp hạng: Thập tự quân Công dân Điểm thưởng Công dân: 425
  • Flooding Đã lưu trữ
    103 South Canal Dr Palm Harbor , 34684 - Palm Harbor
    Every time it rains, this street floods, and it doesn't drain for 24 hours after a rain. We need help. There must be a place the county can put in a storm drain to flow into Lake Tarpon.
  • Pothole Đã lưu trữ
    102 South Canal Drive Palm Harbor, FL 34684, USA - Palm Harbor