Baldío Tacuarí esquina Venezuela

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 0 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2012-11-06

Es un baldío donde se tira basura y la maleza supera el metro y medio de altura.

Nhận Thông báo Về

  • Không có vấn đề nào được báo cáo trong khu vực theo dõi này.