Ward 3 Office

Vấn đề Mở: 21 Vấn đề đã Đóng: 436 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2013-07-26

Council Member Karin Uhlich's Office Staff

Nhận Thông báo Về

  • Litter Archived
    2002 E. Fort Lowell Tucson, AZ, 85719 - Shaheen Estates
    Discarded furniture and electronics from abandoned apartment complex....