Geoffrey

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 3 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2014-05-20

Potholes all over the place on Jericho, at least between 110 and Depot.

Nhận Thông báo Về

 • 62-76 Walt Whitman Rd Huntington Station, NY 11746, USA - South Huntington

  Northbound Rt. 110 just south of Jericho Tnpk.

  Potholes span the entire right lane.

 • 2 East Jericho Turnpike Huntington Station, New York - South Huntington
  Probably 10 to 12 potholes in the left lane of the Eastbound Jericho Tpke, also 2 or 3 in the right lane, holes are just inside left tire and mant people drive down median to avoid them
 • 399 East Jericho Turnpike Huntington Station, New York - Huntington Station
  Two or 3 potholes in the Westbound Jericho Tpke lane right after Melville road, also another 2 or three holes near the 7-11 in the right lane and one or 2 in the left before you turn into Target on Jericho. Plenty of holes to fix on this stretch.