dangerous pothole

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 2 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2009-02-25

large pothole on right side of lane heading towards Weymouth. Caused car to bottom out and blow a tire.

Nhận Thông báo Về

  • 113 Plain St Braintree, MA 02184, USA - Braintree
    Lifhts are not cycling through sequence. Flashing red for Mahar and flashing yellow for Plain.
  • pothole Archived
    111 Plain St Braintree, MA 02184 - Braintree
    huge pothole on right side of road heading towards Weymouth. Caused blowout in tire.