Richard Lai Fatt

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 0 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2017-02-19

The asphalt path on the south side of Leucadia Blvd just east of Quail Gardens Dr. for about 300 yards east, is dangerously uneven with high ridges formed from roots below. A jogger was badly injured on 2/15/17 after tripping and falling. Needs to be repaired quickly to remove tripping hazards.

Nhận Thông báo Về

  • Không có vấn đề nào được báo cáo trong khu vực theo dõi này.