Downtown PLUS

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 501 Vấn đề đã Ghi nhận: 376
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2018-10-01

City of Houston

Nhận Thông báo Về

 • Other Acknowledged
  Enterprise Plaza 1100 Louisiana St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
 • Other Acknowledged
  815 Louisiana St Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Other Acknowledged
  Enterprise Plaza 1100 Louisiana St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
 • Other Acknowledged
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Other Acknowledged
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test case please
 • Other Acknowledged
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Other Acknowledged
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Traffic Signs Acknowledged
  1100 Bagby St Houston, TX 77002, USA - Downtown
  The sign that sits where Walker splits between Sabine and Allen Pkwy (under 45) has fallen down and is lying in the road.
 • Other Archived
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Pothole Archived
  611 Walker St Houston 77002, United States - Downtown
  Test
 • Other Acknowledged
  Bob Lanier Public Works Building 611 Walker St, Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test please close
 • Other Archived
  611 W Walker Tunnel Houston, TX 77002, USA - Downtown
  test case please close