Cody Karras

Vấn đề Mở: 0 Vấn đề đã Đóng: 0 Vấn đề đã Ghi nhận: 0
Quan sát các vấn đề được tạo sau: 2020-03-31

There are more than 5 potholes within the white line and onto the street. If hit your tire will explode. very dangerous.

Nhận Thông báo Về

  • Không có vấn đề nào được báo cáo trong khu vực theo dõi này.