This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2458

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

590 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

This patch reads to me as "where is my hubcap?" There is no road present here anymore.


1 Bình luận

  • Đã đóng City Staff (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.